Huk-Com Cloud ບໍລິການທີ່ເໝາະທີ່ສຸດ
ສໍາລັບນັກພັດທະນາ ແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ເປີດໃຈໃຫ້ກັບເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ໆ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງທ່ານດີຂຶ້ນ !

Easy To Deploy

ສ້າງ Application ໄດ້ງ່າຍໆເຊັ່ນ Java, PHP, Ruby, Node.js, .NET , Python ລວມເຖິງ Docker ທັງຍັງສາມາດ Deploy Application ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຊ່ອງທາງເຊັ່ນ GIT / SVN / FTP ລວມເຖິງ CI/CD ອີກດ້ວຍ

Easy To Scale

ຮອງຮັບການນໍາໃຊ້ຈໍານວນມະຫານສານໃນເວລາພ້ອມໆກັນ ໄດ້ແບບໄຮ້ຊີດຈໍາກັດດ້ວຍລະບົບ Auto Scale ທີ່ສາມາດຕັ້ງເງື່ອນໄຂ ແລະຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງພ້ອມລະບົບຈັດການ Load Balancer ອັດຕະໂນມັດເມື່ອມີການ Scale ແບບ horizontally ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມການນໍາໃຊ້

Easy To Manage

ໜ້າຈໍການນໍາໃຊ້ອອກແບບມາສໍາລັບ Developer ແລະ SysAdmin ທີ່ລວບລວມເຄື່ອງມືມາໃຫ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນທັງການສ້າງ Cluster, Load Balancer, Docker, CI/CD, ລວມເຖິງໜ້າຈໍສະແດງ Logs ແລະ Monitor ການນໍາໃຊ້ຢ່າງລະອຽດ

Platform as a Service for Production Environment

Auto-Scalable Clustered Solutions in One Click

ຈີກກົດການເຮັດລະບົບ Cluster / HA / Load Balancer ດ້ວຍການສ້າງພຽງ 1 ນາທີ

ຈ່າຍຄ່າບໍລິການຕາມການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ

ວິທີການໄລ່ຄ່າບໍລິການ ?

  • Huk-Com ແບ່ງຊັບພະຍາກອນອອກເປັນຫົວໜ່ວຍນ້ອຍ ແລະ ເອີ້ນແຕ່ລະໜ່ວຍເປັນ Cloudlet ໂດຍ 1 ໜ່ວຍມີ Memory 128MB ແລະ CPU 400MHz ສາມາດເພີ່ມໄດ້ຢ່າງບໍ່ຈໍາກັດ, ພ້ອມກັບລະບົບ Auto Scale ຮອງຮັບການໃຊ້ງານໜັກ ແລະ ຫຼຸດຂະໜາດອັດຕະໂນມັດເມື່ອບໍ່ມີການນໍາໃຊ້
  • ລະບົບຈະມີການລາຍງານການນໍາໃຊ້ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະພາກ. ມັນມີການອັບເດດທຸກໆຊົ່ວໂມງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການປະເມີນແລະຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ສາມາດກໍານົດເພດານລາຄາ, ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນໃນໄລຍະຜູ້ໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນແລ້ວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ

ຄໍານວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກແອັບທີ່ທ່ານໃຊ້

Ready-to-Go Applications, Tools and Services

Huk-com Cloud ມາພ້ອມກັບຟີເຈີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບ Dev / DevOps / SysAdmin ແລະຜູ້ສົນໃຈໃນເທັກໂນໂລຢີ Cloud

Huk-Com Datacenter

ເຮົາມີ Datacenter ໃຫ້ເລືອກນໍາໃຊ້ໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ 5 ປະເທດຄື ລາວ ໄທ ສິງກະໂປ ຍີ່ປຸ່ນ ຝຣັ່ງ