ເງື່ອນໄຂການຄືນຄ່າບໍລິການ

 • ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການແຈ້ງຂໍຮັບຄ່າບໍລິການຄືນພາຍໃນ 15 ວັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນເປີດໃຊ້ບໍລິການ
 • ຜູ້​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຕ້ອງ​ລະ​ບຸ​ເຫດ​ຜົນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເງິນ​ຄືນ
 • ຄ່າບໍລິການທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈະສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແມ່ນຈໍານວນເງິນທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄດ້ຮັບຕົວຈິງຈາກຜູ້ໃຊ້. (ບໍ່ລວມຊື່ໂດເມນ)​
 • ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ແຈ້ງ​ການ​ໂດຍ​ຜູ້​ໃຊ້​ວ່າ​​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເງິນ​ຄືນ​ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈະປິດເວັບໄຊທ໌ທັນທີ.
 • ໄລຍະເວລາການຄືນເງິນຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 1-2 ອາທິດ, ຂຶ້ນກັບຂະບວນການຂອງພະແນກບັນຊີ

ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຂໍເງິນຄືນ

 1. ຕິດຕໍ່ກ່ຽວກັບ “ຂໍເງິນຄືນ” ຜ່ານລະບົບການລາຍງານບັນຫາ
 2. ແຈ້ງລາຍລະອຽດຂອງການບໍລິການທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຮ້ອງຂໍເງິນຄືນ
  • ໝາຍເລກ invoice
  • ຊື່ໂດເມນທີ່ຕ້ອງການຍົກເລີກບໍລິການ
  • ລະບຸເຫດຜົນສໍາລັບການຮ້ອງຂໍເງິນຄືນ
 3. ແຈ້ງຂໍ້ມູນທະນາຄານ ແລະເລກບັນຊີທີ່ໃຊ້ເຮັດທຸລະກໍາເພື່ອໂອນ ແລະຈ່າຍຄ່າບໍລິການ
 4. ສຳຮອງຂໍ້ມູນ ແລະດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄວ້ໃນເຄື່ອງຂອງລູກຄ້າ. ເພາະວ່າລະບົບຈະລຶບຂໍ້ມູນທັນທີ ມັນຄ້າຍຄືກັບການຢືນຢັນສໍາລັບການຂໍຄືນເງິນ